פטור ממס הכנסה

נכים בישראל עשויים להיות זכאים לפטור ממס מכוח פקודת מס הכנסה. במדריך שלפניכם תוכלו למצוא מידע חיוני על תנאי הזכאות לפטור ועל הליך קבלת הפטור. 

נכים בישראל עשויים להיות זכאים לא רק לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, אלא גם להטבה חשובה נוספת: פטור מתשלום מס הכנסה. על מנת לקבל את הפטור, יש להגיש בקשה מתאימה לפקיד השומה, שיבחן אם מבקש הפטור עומד בתנאי הזכאות המפורטים בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), בסעיף 9(5).

הזכאות לפטור תלויה במספר קריטריונים, ובהם שיעור הנכות של מבקש הפטור, גובה הכנסתו וסוג ההכנסה שעליה מדובר. המידע שקיבצנו עבורכם במדריך זה יסייע לכם להבין מהם תנאי הזכאות הבסיסיים לפטור וכיצד ניתן לממש זכאות זו.

אילו נכים זכאים לפטור?

ראשית, זכאים לפטור רק מי שנקבעה להם תקופת נכות העולה על 184 יום. כלומר, עשויים להיות זכאים לפטור גם מי שנקבעה להם נכות זמנית ולא צמיתה, אך רק אם תקופת נכותם הזמנית עולה על התקרה האמורה.

שנית, זכאים לפטור עיוורים, כלומר מי שמחזיקים בתעודת עיוור או לקוי ראייה, וכן נכים נוספים, כל עוד נקבע להם שיעור נכות בגובה מאה אחוז או לחלופין, אם נקבע להם שיעור נכות משוקלל בגובה 90 אחוז ומעלה. לשם הבהרה: שיעור נכות משוקלל נקבע למי שסובלים ממספר לקויות גם יחד. במקרה כזה, ייערך חישוב מיוחד לקביעת שיעור הנכות, המביא בחשבון את כל הלקויות הרלוונטיות ומניב שיעור נכות שהינו נמוך יותר מסכום לקויות אלה.

שלישית, הפטור יינתן רק למי שנכותם נקבעה מכוח חוקים מסוימים המפורטים בסעיף 9(5), ובהם חוק הביטוח הלאומי, הנוגע לנכות כללית ולנכות בגין פגיעה עבודה, חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הנוגע לנכי צה"ל וחוק נכי רדיפות הנאצים, המתייחס לנכים ניצולי שואה.

יצוין, כי הזכאות לפטור נקבעת על פי שיעור נכות רפואית ולא על פי שיעור נכות תפקודית. כך, בעוד ששיעור הנכות התפקודית מתייחס למידת הפגיעה בכושר העבודה של בעל הלקות, שיעור הנכות הרפואית נקבע לפי סוג הליקויים הבריאותיים שמהם הוא סובל, בלי קשר לרמת תפקודו.

ככל ולא נערכה פניה מצד הנכה לענפים הנ"ל, ניתן להגיש תביעה ישירה אל פקיד השומה הקרוב למקום מגוריו של הנכה. חשוב לדעת, כי קהל המבוטחים אינו כולל רק נכים הנמצאים בעגל העבודה, אלא גם כאלו שעברו את גיל הפרישה, אך נושאים בתשלומי מס.

על אילו סוגי הכנסה ניתן פטור ממס?

נכים העומדים בקריטריונים שפורטו בסעיף הקודם, עשויים לקבל פטור ממס הן על הכנסות מיגיעה אישית, כלומר הכנסות מעבודה, והן על הכנסות שלא מיגיעה אישית, כמו לדוגמה הכנסה מנכסים מניבים כגון דירה וריבית שמתקבלת על פיקדונות וחסכונות.

לצד זה, ניתן לקבל פטור ממס גם בגין הכנסה מריבית המתקבלת על פיצויים או כספי ביטוח שקיבל בעל הנכות בגין נזקי גוף, והופקדו בפיקדון, בתוכנית חיסכון או בקופת גמל.

עם זאת, כפי שיפורט להלן, שום סוג הכנסה אינו פטור ממס באופן מוחלט, אלא הפטור ניתן רק על הכנסה שאינה עולה על תקרה נתונה, המתעדכנת בחוק מדי שנה. גובה התקרה תלויה גם בתקופת הנכות שנקבעה למבקש הפטור וגם בהכנסות הנוספות שיש לו.

תקרת ההכנסה הפטורה

כאמור, תקרת ההכנסה הפטורה ממס בגין נכות, משתנה מדי שנה. כמו כן, יש להביא בחשבון, כי כאשר תקופת הנכות לא השתרעה על כל שנת המס אלא על חלקה בלבד, גובה ההכנסה הפטורה יחושב באופן יחסי, בהתאם לשיעור תקופת הנכות בשנת המס.

נכון לשנת 2019, עומדת תקרת ההכנסה הפטורה ממס על 615,600 ש"ח, ככל שמדובר בהכנסה מיגיעה אישית וככל שמדובר במי שתקופת הנכות שלהם שנקבעה להם עולה על שנה. לעומת זאת, מי שנקבעה להם תקופת נכות העולה על 184 יום אך פחות מ-365 יום, זכאים ב-2019 לפטור על הכנסה מיגיעה אישית, רק עד לתקרה של 73,800 ש"ח.

ככל שמדובר בהכנסה שלא מיגיעה אישית, עומדת תקרת ההכנסה הפטורה ממס על 73,800 ש"ח, בשנת 2019, הן עבור מי שתקופת נכותם עולה על שנה והן עבור מי שנקבעה להם תקופת נכות נמוכה יותר. ככל שמדובר מהכנסה מריבית על פיצויים בגין נזקי גוף, עומדת תקרת ההכנסה הפטורה ממס בשנה זו על 303,600 אלף ש"ח.

עם זאת, נכה הנהנה הן מהכנסה מיגיעה אישית והן מהכנסה שלא מיגיעה אישית, לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסה שלא מיגיעה אישית, כל עוד הכנסתו מיגיעה אישית עולה על  73,800 ש"ח, נכון ל-2019. כמו כן, גם אם הכנסתו מיגיעה אישית נמוכה מתקרה זו, אך סך הכנסותיו, מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית, עולה על 73,800, הוא יהיה זכאי לפטור, בגין סך הכנסותיו, רק עד לתקרת הכנסה של 73,800 ש"ח, ולא יותר.

בדומה לכך, מי שנהנה הן מריבית על פיצויים והן מהכנסה מיגיעה אישית, לא יהיה זכאי לפטור על הכנסה מריבית, אם הכנסתו מיגיעה אישית, ב-2019, עולה על 73,800 ש"ח. אם הכנסתו מיגיעה אישית נמוכה יותר, הוא יהיה זכאי לפטור בגין סך כל הכנסותיו רק עד תקרה של 303,600 ש"ח.

כיצד ניתן לקבל את הפטור?

את הבקשה לקבלת פטור ממס הכנסה בגין נכות יש להגיש לפקיד השומה באמצעות "טופס 1516". לבקשה יש לצרף עותק של פרוטוקול הוועדה הרפואית שבה נקבע למבקש שיעור הנכות שלו, בין אם מדובר בוועדה של הביטוח הלאומי או של גוף אחר, כגון משרד הביטחון.

מי שלא ביקש בעבר פטור ממס הכנסה בגין נכות למרות שהיה זכאי לכך, יכול להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבי, בהתאם להליך שפורט לעיל. עם זאת, ניתן לקבל החזר רק בעבור שש השנים שלפני הגשת הבקשה.

כל עוד מבקש הפטור עומד בתנאי הזכאות שנקבעו בפקודה, הוא אמור לקבל אישור לפטור מפקיד השומה. עם זאת, גם מי שטרם חושבו להם אחוזי נכות או מי שחושבו להם בעבר אחוזי נכות שאינם מספיקים לצורך קבלת פטור ממס הכנסה, אך סבורים ששיעור נכותם עלה, יכולים לבקש פטור ממס הכנסה באמצעות פנייה לוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה של הביטוח הלאומי.

כדי לקבל זימון לוועדה זו יש להגיש בקשה לפקיד השומה בצירוף מסמכים מתאימים, והבקשה תועבר לביטוח הלאומי, והוא שישלח לפונה זימון לוועדה. החלטת הוועדה תתקבל לאחר שהפונה יתייצב בפניה וניתן להגיש ערר על החלטה זו, תוך 45 יום, לוועדה לעררים.

האם חובה להסתייע בעורך דין?

לכאורה, כללי הזכאות לפטור ממס הכנסה הם ברורים ואינם משאירים לפקיד השומה שיקול דעת אם להעניק את הפטור או לא, כל עוד מבקש הפטור עומד בתנאי הזכאות הקבועים בפקודה.

אף על פי כן, המציאות מעידה על כך שישנן לא מעט מחלוקות ביחס לעמידתם של נכים בתנאי הזכאות, ובכלל זה ביחס לשיעור הנכות.

התייעצות עם עורך הדין הבקיא בזכויות רפואיות תסייע לכם להבין במדויק את הנדרש מכם לצורך הגשת הבקשה ועשויה למנוע שיבושים וטעויות מיותרות. ייעוץ וליווי של עורך דין יכולים בהחלט להטות את הכף לטובת מבקש הפטור, בהתייצבו מול הוועדה.

תגובות

2 תגובות

 1. אשר

  שלום רב,
  יש לי נכות נפגע בעבודה 48% ונכות כללית 54%,
  האם אני זכאי לפטור ממס הכנסה.
  בתודה.

  • עו"ד רפאל אלמוג

   אשר שלום,

   בהתאם לשקלול הנכויות שציינת אינך מגיע לסף הנכות הנדרשת לצורך קבלת פטור ממס.
   מומלץ לעיין במאמר המקיף שפרסמנו בנושא ובמידת הצורך לפנות לעו"ד העוסק בתחום על מנת בכל זאת לבחון אפשרות להגשת בקשה לפטור ממס.

   בברכה,
   רפאל אלמוג, עו"ד

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635  עדכונים   ביטוח לאומי

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום ביטוח לאומי

   • חיסיון רפואי שהופר ע"י הביטוח הלאומי

    26.10.21

    שלום וברכה, תבעתי דמי פגיעה מביטוח לאומי עקב תאונת עבודה על רקע לחץ נפשי שהתרחש בעבודה ביום מסויים. במהלך הטיפול בתביעה פקידת ביטוח לאומי שלחה לי מכ

    מאת: אלמונית

   • זכאות לקצבת זיקנה ע"פ הכנסות

    01.08.21

    עו"ד אלמוג שלום רב בבחינת הזכאות לקצבת זקנה ע"פ הכנסות (אישה בגיל 62), האם הכנסות בן הזוג גם הן נלקחות בחשבון לחישוב הזכאות? בתודה מראש

    מאת: ישי

   • שהות בחו"ל לזמן קצר

    18.07.21

    שהות בחו"ל מקבל שיקום מקצועי (שנה אחרונה בתוכנית הלימודים). מתכוונת לטוס לח"ל ל4-6 ימים. האם זה עלול להשפיע על השתלומים שאני מקבלת? האם עליי להודי

    מאת: טל