ייפוי כוח מתמשך: מהו ואיך דואגים לעתיד? [מדריך 2022] | אלמוג-שפירא עו"ד

שינוי שנעשה לאחרונה בחוק מאפשר לכל אדם בוגר למנות לעצמו מיופה כוח לעתיד שיהיה מוסמך לטפל בענייניו במקומו, כאשר לא יהיה כשיר לכך בעצמו. תכנון עתיד ונכון של עתידנו, עשוי לסייע לנו ברבות הימים במימוש זכויותינו, ובין היתר בהגשת תביעות סיעוד משפטיות לתאגידי הביטוח. מוזמנים לעיין במדריך קצר ומקצועי שערכנו.

חזרה >

אולי לא נעים להכיר בכך, אך כל אחד מאיתנו עלול להגיע למצב שבו יאבד את צלילותו או יידרדר כושרו הקוגניטיבי, גם באופן פתאומי, ועקב כך תיפגע יכולתו לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לתחומים מהותיים בחייו, כגון טיפולים רפואיים, רכוש ומגורים, מימוש זכויות כגון הגשת תביעות סיעוד, ועוד. הדבר עשוי לקרות בשל הידרדרות בריאותית בגיל מתקדם או עקב מחלה קשה או תאונה.

מטבע הדברים, היינו מעוניינים שמי שיהיה מופקד על קבלת החלטות בנוגע לחיינו בנסיבות כאלה, יהיה אדם שאנו סומכים עליו שיפעל לטובתנו וידאג לנו כראוי. עם זאת, עד לאחרונה החוק הקנה לנו רק מידה מצומצמת של השפעה על זהות האדם שימונה לנהל את עניינינו במקרה שלא נהיה כשירים לעשות זאת בעצמנו. תיקון שבחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף לפני מספר חודשים חולל שינוי דרמטי בהקשר זה.

התיקון מאפשר לכל בגיר שגילו מעל 18 לקבוע מראש, בעודו צלול וכשיר משפטית, מי יהיה האדם שיטפל בענייניו, אם וכאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו, באמצעות מנגנון שנקרא: "ייפוי כוח מתמשך". בכך, למעשה, מרחיב החוק את חירות הפרט לעצב את גורלו.

המדריך שלפניכם נועד להבהיר את עיקרי החידוש בחוק.

ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות

עד התיקון לחוק, אפוטרופסות הייתה המנגנון היחיד שבאמצעותו אדם כלשהו יכול היה לקבל סמכות לנהל את ענייניו של אדם אחר, שאינו מסוגל לטפל בענייניו בעצמו מפאת מוגבלות נפשית או שכלית, ואשר לא הותיר ייפוי כוח רפואי, כללי או נוטריוני.

רק בית המשפט מוסמך למנות אפוטרופוס ולכן קרוביו של מי שלכאורה נדרש לו אפוטרופוס, או נציג המדינה, צריכים לפנות לבית המשפט, והוא זה שמכריע אם יש למנות אפוטרופוס ומי יהיה האפוטרופוס. זהו הליך שמופעל בדיעבד, כלומר לאחר שכבר הדרדר מצבו הנפשי או הקוגניטיבי של אדם עד כדי כך שאין באפשרותו לנהל את ענייניו בעצמו ולהחליט מי ינהל אותם במקומו.

אומנם נתונה לאדם אפשרות להורות מראש מי הוא רוצה שימונה כאפוטרופוס שלו ("הנחיות מקדימות", כמשמעות מונח זה בתיקון לחוק), ובית המשפט מתחשב בהוראה כזו, אך בסופו של דבר, המינוי נעשה אחרי שהאדם נחשב לכזה שאיבד את כשרותו המשפטית, וההכרעה הסופית בנושא נתונה לבית המשפט.

לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך נערך מראש, כאשר מייפה הכוח עדיין צלול וכשיר משפטית, ובאמצעותו הוא מסמיך, לפי ראות עיניו, אדם אחר שייטול את המושכות על ענייניו, במקרה שבו לא יהיה מסוגל לדאוג להם בעצמו. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף  בנסיבות אלה, מייפה הכוח נקרא: "הממנה". זהו, למעשה, מעין מנגנון חלופי לאפוטרופסות, צופה פני עתיד, שאינו מצריך פנייה לבית המשפט או את אישורו של בית המשפט.

כמו כן, בעוד אפוטרופוס מקבל לידיו סמכויות כוללות ונרחבות לנהל את כל ענייניו של החסוי ולמעשה נכנס בנעליו באופן מלא, השימוש בייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה להגביל את היקף סמכויותיו של מיופה הכוח ולבחור רק תחומים מסוימים ולא אחרים, שבהם יהיה רשאי לפעול.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

זהות מיופה הכוח נתונה לבחירת הממנה, אך בכל זאת קובע החוק מספר תנאים בנושא.

כך, מיופה הכוח לא יכול להיות אדם שנותן תמורת תשלום שירות רפואי, סיעודי, סוציאלי או שיקומי לממנה וגם לא מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום, אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה. כמו כן, לא ניתן למנות כמיופה כוח את עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

אדם לא יכול לשמש כמיופה כוח של יותר משלושה אנשים שונים, אלא אם כן מדובר בקרוב משפחה של הממנה. לעומת זאת, הממנה יכול למנות לעצמו מיופה כוח יחיד או מספר מיופי כוח שישמשו מיופי כוח במשותף. הממנה יכול לחלק סמכויות בין מיופי הכוח במשותף או לחלופין לקבוע כי יפעלו במשותף לצורך כל דבר ועניין.

נוסף על כך, יכול הממנה לקבוע בייפוי הכוח שאדם מסוים ישמש כמחליף של מיופה הכוח שאותו מינה, אם מינויו של מיופה הכוח יפקע, מסיבה כזו או אחרת.

ייפוי כוח מתמשך

מהן סמכויות מיופה הכוח?

הממנה יכול לבחור אם להקנות למיופה הכוח סמכות לנהל את ענייני הרכוש שלו וכן את ענייניו הבריאותיים והאישיים, או רק עניינים בתחום מסוים. כמו כן, יכול הממנה להגביל את תקופת תוקפו של ייפוי הכוח או לקבוע שתוקפו אינו מוגבל בזמן.

כך, ניתן למנות מיופה כוח שיהיה מופקד רק על ניהול רכושו וכספיו של הממנה או רק על ניהול עניינים אישיים מסוימים של הממנה כגון צרכי יומיום, מגורים, עניינים חברתיים או רק על ניהול ענייניו הרפואיים של הממנה.

ישנן פעולות מסוימות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע, אלא אם כן הוסמך לכך מפורשות במסגרת ייפוי כוח מתמשך. בין פעולות אלה: מתן תרומות, מתנות והלוואות ומתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית. פעולות מסוימות אחרות, כמו למשל עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, או מתן תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על מאה אלף ש"ח, לא יוכל מיופה הכוח לבצע ללא אישור בית המשפט.

נוסף על כך, החוק מונה מספר פעולות שבשום מקרה לא יהיה מיופה הכוח מוסמך לבצע, ובהן: המרת דת, השתתפות בבחירות, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ ועריכת צוואה.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נערך על גבי טופס מיוחד שנועד לכך. על הממנה ועל מיופה הכוח לחתום על הטופס בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת אצל האפוטרופוס הכללי המסמיכה אותו לחתום על ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. מיופה הכוח יצטרך לאשר על גבי הטופס שהוא מבין את המוטל עליו מכוח ייפוי הכוח, ואילו עורך הדין יצטרך לאשר כי התרשם שהממנה ערך את ייפוי הכוח מתוך רצון והסכמה חופשית.

קיימת אפשרות לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי", המקנה למיופה הכוח סמכויות לניהול ענייניו הבריאותיים של הממנה, אך לא בעניינים אחרים. במקרה כזה, ניתן לחתום על ייפוי הכוח בפני עורך דין, העונה לתנאים שפורטו לעיל, או לחלופין בפני איש מקצוע מהתחום הטיפולי: רופא מורשה, פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך.

לאחר עריכתו, יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. ניתן להפקיד את הטופס במסירה אישית או באופן מקוון, באמצעות עורך הדין שחתם על ייפוי הכוח, ולאחר מכן לשלוח בדואר רשום את הטופס החתום המקורי.

להלן תעודת ההכשרה של עו"ד רפאל אלמוג ממשרדנו לעריכת ייפוי כוח מתמשכים:

תעודת הכשרה ייפוי כוח מתמשך

מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לפעולה כאשר הממנה חדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או לקבל החלטות בעניין זה.

הממנה יכול לפרט בייפוי הכוח באילו תנאים בדיוק ייכנס לתוקף. למשל, ניתן לקבוע כי הייפוי ייכנס לתוקף כאשר הממנה יאושפז במוסד פסיכיאטרי או כאשר פסיכיאטר יקבע שצלילותו נפגעה. אם לא נקבעו תנאים בייפוי כוח באשר לכניסתו לתוקף, יידרש מיופה הכוח להציג חוות דעת רפואית, הקובעת כי מצבו של ממנה עונה על התנאים בהם ייפוי הכוח אמור להיכנס לתוקף.

בכל מקרה, מיופה הכוח אינו רשאי להחליט באופן עצמאי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אלא עליו להודיע ל"מיודע" כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף ואז למסור הצהרה על כך לאפוטרופוס הכללי, בצירוף חוות דעת מומחה, אם ישנה כזו . ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת.

מי מפקח על מיופה הכוח?

החוק קובע, כי מיופה הכוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות ובמסירות ובתום לב למען הממנה, וכי עליו לשמוע את דעת הממנה בכל החלטה הנוגעת אליו ולהתייעץ עמו, כל עוד ניתן לברר את דעתו ורצונו של הממנה.

עם זאת, החוק אינו מסתפק בפירוט חובותיו של מיופה הכוח, אלא קובע גם מנגנון המאפשר פיקוח מסוים על פעולות מיופה הכוח: דיווח ל"אדם מיודע". כך, בייפוי הכוח המתמשך על הממנה לציין אדם אחד או יותר שמיופה הכוח יצטרך לדווח להם על החלטותיו ופעולותיו בענייני הממנה, בתדירות שיקבע הממנה. "המיודע" לא יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של הממנה.

כמו כן, יכול הממנה לקבוע שמיופה הכוח יצטרך לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, ובכך להפוך את האפוטרופוס הכללי למפקח על מיופה הכוח.

כמה זה יעלה לנו?

באשר לשכר הטרחה שעו"ד יכול לגבות מאדם המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך, הרי שהדבר אינו קבוע ותלוי במספר משתנים. כאמור, ייפוי כוח מתמשך נעשה עבור הממנה באופן אישי. על כן, היות ומדובר במסמך המותאם פרסונלית לממנה, יידרש פרק זמן שונה לעריכתו, בהתאם לדרישות והנסיבות הספציפיות של כל ממנה וממנה, ובכלל זה, נכסיו ורצונותיו.

חשוב להבין, כי במרבית המקרים, הליך של עריכת ייפוי כוח מתמשך כרוך ב – 2 פגישות לפחות ובשעות עבודה רבות של עוה"ד, למען עריכתו בצורה המיטבית עבור הממנה. ככל והדרישות והמורכבות אינם חריגים, העלות לעריכת ייפוי כוח מעין זה נעה לרוב בין 3,000 ל – 6,000 ₪ לא כולל מע"מ, אף על פי שישנם משרדים המבקשים אף סכומים גבוהים מכך. בהקשר זה, כדאי לשים לב להצעת ועדת שכר הטרחה בלשכת עורכי הדין מחודש 5/2019, לפיה שכר טרחה מינימלי  שעל עו"ד לגבות מיחיד בגין עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו 5,000 ₪ לא כולל מע"מ, בעבור ייפוי כוח מתמשך שאינו יוצא דופן.

ייעוץ משפטי

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון חשוב מאין כמותו, המרחיב את חירותנו לקבוע ע"י מי וכיצד ינוהלו עניינינו אם לא נוכל לעשות זאת בעצמנו.  בד בבד באמצעות מסמך זה אנו מפקיעים, למעשה, מידינו את השליטה בחלק מעניינינו לטובת אדם אחר.

לפיכך, חשוב לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין הבקיא בנושא ייפוי כוח מתמשך, שעבר הכשרה מתאימה לכך, לשם עריכת ייפוי הכוח, על-מנת להבטיח שייפוי הכוח יענה על כל התנאים הנדרשים בחוק – שרק חלקם פורטו כאן – וישרת באופן מיטבי את האינטרסים של הממנה.

שאלות נפוצות

למה נועד ייפוי כוח מתמשך?

מדובר בכלי חדשני, המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר לקבוע, מבעוד מועד, מי ידאג לענייניו האישיים, הגופניים או הממוניים כשהוא לא יוכל לעשות כן עקב איבוד צלילותו או כושרו הקוגניטיבי.

מה ניתן לכלול במסגרת ייפוי הכוח?

כל החלטה חוקית, בעניינים אישיים ורכושיים, בו מייפה הכוח מעוניין כי יחליטו במקומו כאשר ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, לרבות ענייני רפואה, מגורים, תעסוקה, רכוש – ודרכי הפעולה לעשות כן.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ההליך חייב להיערך ע"י עו"ד אשר עבר הכשרה ייעודית והוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי. אולם, ייפוי כוח רפואי יכול להיערך על ידי בעל מקצוע - רופא מורשה, עו"ס, פסיכולוג, אח או אחות.

מתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף לפי ההוראות שנקבעו במסגרתו לעניין זה, ובהיעדר הוראות מיוחדות לעניין זה, כשיש חוות דעת של רופא מומחה המעידה על אי יכולתו של הממנה לקבל החלטות מדעת.

את מי ניתן למנות כמיופה כוח?

כל אדם כשיר מגיל 18 ומעלה, בהתאם לרצונו של הממנה. יצוין כי ניתן למנות אף למעלה מאדם אחד, ולקבוע באשר לכל ממונה סמכויות והוראות שונות.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות?

מדובר בשני הסדרים שונים עם הבדלים רבים, אולם עיקר ההבדל הוא שבניגוד לאפוטרופסות, בייפוי כוח מתמשך אדם יכול לקבוע מבעוד מועד את זהות הגורם המטפל, זה שיהיה אמון על החלטות רפואיות וממוניות.

מה עלותו של ייפוי כוח מתמשך?

הדבר תלוי בדרישותיו של הממנה המשפיעות על היקף העבודה הנדרש למען עריכת ייפוי הכוח. המחיר הממוצע בשוק הינו כ – 4,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מאמרים נוספים בנושא

חוזר יישוב תביעות סיעוד
עו"ד רפאל אלמוג,
18.12.2018
חוזר חדש של הממונה על הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (המפקח על הביטוח) קובע שורה של ...קרא עוד
תנאי הפוליסות ופרשנותן הראויה
עו"ד רפאל אלמוג,
23.05.2017
כמשרד שחרת דגלו לסייע לקהילת מבוטחי הסיעוד, אנו נתקלים לא מעט במבוטחים ובני ...קרא עוד
מצב סיעודי מזכה
עו"ד רפאל אלמוג,
06.04.2016
השאלה מי נחשב "סיעודי" על פי תנאי הפוליסה, מעוררות לא מעט מחלוקות. בזהירות רבה, אפשר ...קרא עוד
כיסוי לילדים אוטיסיטיים
עו"ד רפאל אלמוג,
28.08.2016
הורים לילדים אוטיסטים לא תמיד מודעים לכך שהם יכולים לתבוע תגמולי ביטוח סיעוד עבור ...קרא עוד

תגובות (12)

12 thoughts on “ייפוי כוח מתמשך

 1. שלום רב,
  מה נדרש על מנת לעשות יפוי כח מתמשך עבור ההורים שלי, האם צריך להביא איזה אישור רפואי או שהעו"ד עושה את זה לבד תוך התרשמות בשיחה?
  האם ניתן לעשות את זה בעידן הקורונה מבלי לצאת מהבית?

  תודה
  חיים

  1. חיים שלום,

   על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך, על הוריך לפנות לעו"ד אשר קיבל את ההסמכה לעסוק בכך.
   במרבית המקרים, ככל ואין חשש שמי מהמבקשים הינו דמנטי, אין צורך במסמכים רפואיים. רק במקרה והתעורר בליבו של עורך הדין ספק בדבר מסוגלות האדם המבקש לערוך ייפוי כוח לחתום, קרי להבין בנושאים הנוגעים לייפוי הכוח, נדרשת קבלת הערכת מומחה בדבר כשירותו.
   ע"פ ההחניות החדשות, בימים אלו, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך ללא יציאה מהבית, בעזרת אימות חתימה בוידאו. כמובן בחלוף המשבר, ובמועדים שיקבעו על פי הרשויות, תידרש חתימה נוספת במשרדנו.
   משרדנו ערוך להעניק שירות זה.
   הנך מוזמן להשאיר פרטיך ועו"ד יחזור אליך בהקדם.
   בריאות והצלחה.

   בברכה,
   רפאל אלמוג, עו"ד

 2. האם חתימה על יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר שנחתם כמובן אצל עו"ד, משמש כמו יפוי כח מתמשך.

  תודה!

  1. לא. ישנם הבדלים משמעותיים בין שני ייפוי הכוח, ובכלל זה בתקופה, במועד הכניסה לתוקף, בכלליים הייחודיים שמוטלים על מיופה הכוח, באפשרויות הפיקוח ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *