מעוניין בייעוץ משפטי?

רחוב התע"ש 3 א' רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
office@rlaw.co.il
שלח

תביעות סיעוד

מדריך מקצועי בנושא ייפוי כוח מתמשך ותיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית

חזרה >

ייפוי כוח מתמשך

אולי לא נעים להכיר בכך, אך כל אחד מאיתנו עלול להגיע למצב שבו יאבד את צלילותו או יידרדר כושרו הקוגניטיבי, גם באופן פתאומי, ועקב כך תיפגע יכולתו לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לתחומים מהותיים בחייו, כגון טיפולים רפואיים, רכוש ומגורים, מימוש זכויות כגון הגשת תביעות סיעוד, ועוד. הדבר עשוי לקרות בשל הידרדרות בריאותית בגיל מתקדם או עקב מחלה קשה או תאונה.

מטבע הדברים, היינו מעוניינים שמי שיהיה מופקד על קבלת החלטות בנוגע לחיינו בנסיבות כאלה, יהיה אדם שאנו סומכים עליו שיפעל לטובתנו וידאג לנו כראוי. עם זאת, עד לאחרונה החוק הקנה לנו רק מידה מצומצמת של השפעה על זהות האדם שימונה לנהל את עניינינו במקרה שלא נהיה כשירים לעשות זאת בעצמנו. תיקון שבחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף לפני מספר חודשים חולל שינוי דרמטי בהקשר זה.

התיקון מאפשר לכל בגיר שגילו מעל 18 לקבוע מראש, בעודו צלול וכשיר משפטית, מי יהיה האדם שיטפל בענייניו, אם וכאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו, באמצעות מנגנון שנקרא: "ייפוי כוח מתמשך". בכך, למעשה, מרחיב החוק את חירות הפרט לעצב את גורלו.

המדריך שלפניכם נועד להבהיר את עיקרי החידוש בחוק.

ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות

עד התיקון לחוק, אפוטרופסות הייתה המנגנון היחיד שבאמצעותו אדם כלשהו יכול היה לקבל סמכות לנהל את ענייניו של אדם אחר, שאינו מסוגל לטפל בענייניו בעצמו מפאת מוגבלות נפשית או שכלית, ואשר לא הותיר ייפוי כוח רפואי, כללי או נוטריוני.

רק בית המשפט מוסמך למנות אפוטרופוס ולכן קרוביו של מי שלכאורה נדרש לו אפוטרופוס, או נציג המדינה, צריכים לפנות לבית המשפט, והוא זה שמכריע אם יש למנות אפוטרופוס ומי יהיה האפוטרופוס. זהו הליך שמופעל בדיעבד, כלומר לאחר שכבר הדרדר מצבו הנפשי או הקוגניטיבי של אדם עד כדי כך שאין באפשרותו לנהל את ענייניו בעצמו ולהחליט מי ינהל אותם במקומו.

אומנם נתונה לאדם אפשרות להורות מראש מי הוא רוצה שימונה כאפוטרופוס שלו ("הנחיות מקדימות", כמשמעות מונח זה בתיקון לחוק), ובית המשפט מתחשב בהוראה כזו, אך בסופו של דבר, המינוי נעשה אחרי שהאדם נחשב לכזה שאיבד את כשרותו המשפטית, וההכרעה הסופית בנושא נתונה לבית המשפט.

לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך נערך מראש, כאשר מייפה הכוח עדיין צלול וכשיר משפטית, ובאמצעותו הוא מסמיך, לפי ראות עיניו, אדם אחר שייטול את המושכות על ענייניו, במקרה שבו לא יהיה מסוגל לדאוג להם בעצמו. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף  בנסיבות אלה, מייפה הכוח נקרא: "הממנה". זהו, למעשה, מעין מנגנון חלופי לאפוטרופסות, צופה פני עתיד, שאינו מצריך פנייה לבית המשפט או את אישורו של בית המשפט.

כמו כן, בעוד אפוטרופוס מקבל לידיו סמכויות כוללות ונרחבות לנהל את כל ענייניו של החסוי ולמעשה נכנס בנעליו באופן מלא, השימוש בייפוי כוח מתמשך מאפשר לממונה להגביל את היקף סמכויותיו של מיופה הכוח ולבחור רק תחומים מסוימים ולא אחרים, שבהם יהיה רשאי לפעול.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

זהות מיופה הכוח נתונה לבחירת הממנה, אך בכל זאת קובע החוק מספר תנאים בנושא.

כך, מיופה הכוח לא יכול להיות אדם שנותן תמורת תשלום שירות רפואי, סיעודי, סוציאלי או שיקומי לממנה וגם לא מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום, אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה. כמו כן, לא ניתן למנות כמיופה כוח את עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

אדם לא יכול לשמש כמיופה כוח של יותר משלושה אנשים שונים, אלא אם כן מדובר בקרוב משפחה של הממונה. לעומת זאת, הממנה יכול למנות לעצמו מיופה כוח יחיד או מספר מיופי כוח שישמשו מיופי כוח במשותף. הממנה יכול לחלק סמכויות בין מיופי הכוח במשותף או לחלופין לקבוע כי יפעלו במשותף לצורך כל דבר ועניין.

נוסף על כך, יכול הממונה לקבוע בייפוי הכוח שאדם מסוים ישמש כמחליף של מיופה הכוח שאותו מינה, אם מינויו של מיופה הכוח יפקע, מסיבה כזו או אחרת.

מהן סמכויות מיופה הכוח?

הממנה יכול לבחור אם להקנות למיופה הכוח סמכות לנהל את ענייני הרכוש שלו וכן את ענייניו הבריאותיים והאישיים, או רק עניינים בתחום מסוים. כמו כן, יכול הממנה להגביל את תקופת תוקפו של ייפוי הכוח או לקבוע שתוקפו אינו מוגבל בזמן.

כך, ניתן למנות מיופה כוח שיהיה מופקד רק על ניהול רכושו וכספיו של הממנה או רק על ניהול עניינים אישיים מסוימים של הממנה כגון צרכי יומיום, מגורים, עניינים חברתיים או רק על ניהול ענייניו הרפואיים של הממנה.

ישנן פעולות מסוימות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע, אלא אם כן הוסמך לכך מפורשות במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. בין פעולות אלה: מתן תרומות, מתנות והלוואות ומתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית. פעולות מסוימות אחרות, כמו למשל עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, או מתן תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על מאה אלף ש"ח, לא יוכל מיופה הכוח לבצע ללא אישור בית המשפט.

נוסף על כך, החוק מונה מספר פעולות שבשום מקרה לא יהיה מיופה הכוח מוסמך לבצע, ובהן: המרת דת, השתתפות בבחירות, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ ועריכת צוואה.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נערך על גבי טופס מיוחד שנועד לכך. על הממנה ועל מיופה הכוח לחתום על הטופס בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת אצל האפוטרופוס הכללי המסמיכה אותו לחתום על ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. מיופה הכוח יצטרך לאשר על גבי הטופס שהוא מבין את המוטל עליו מכוח ייפוי הכוח, ואילו עורך הדין יצטרך לאשר כי התרשם שהממנה ערך את ייפוי הכוח מתוך רצון והסכמה חופשית.

קיימת אפשרות לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי", המקנה למיופה הכוח סמכויות לניהול ענייניו הבריאותיים של הממנה, אך לא בעניינים אחרים. במקרה כזה, ניתן לחתום על ייפוי הכוח בפני עורך דין, העונה לתנאים שפורטו לעיל, או לחלופין בפני איש מקצוע מהתחום הטיפולי: רופא מורשה, פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך.

לאחר עריכתו, יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. ניתן להפקיד את הטופס במסירה אישית או באופן מקוון, באמצעות עורך הדין שחתם על ייפוי הכוח, ולאחר מכן לשלוח בדואר רשום את הטופס החתום המקורי.

להלן תעודת ההכשרה של עו"ד רפאל אלמוג ממשרדנו לעריכת ייפוי כוח מתמשכים:

תעודת הכשרה

מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לפעולה כאשר הממנה חדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או לקבל החלטות בעניין זה.

הממנה יכול לפרט בייפוי הכוח באילו תנאים בדיוק ייכנס לתוקף. למשל, ניתן לקבוע כי הייפוי ייכנס לתוקף כאשר הממנה יאושפז במוסד פסיכיאטרי או כאשר פסיכיאטר יקבע שצלילותו נפגעה. אם לא נקבעו תנאים בייפוי כוח באשר לכניסתו לתוקף, יידרש מיופה הכוח להציג חוות דעת רפואית, הקובעת כי מצבו של ממנה עונה על התנאים בהם ייפוי הכוח אמור להיכנס לתוקף.

בכל מקרה, מיופה הכוח אינו רשאי להחליט באופן עצמאי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אלא עליו להודיע ל"מיודע" כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף ואז למסור הצהרה על כך לאפוטרופוס הכללי, בצירוף חוות דעת מומחה, אם ישנה כזו . ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת.

מי מפקח על מיופה הכוח?

החוק קובע, כי מיופה הכוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות ובמסירות ובתום לב למען הממנה, וכי עליו לשמוע את דעת הממנה בכל החלטה הנוגעת אליו ולהתייעץ עמו, כל עוד ניתן לברר את דעתו ורצונו של הממנה.

עם זאת, החוק אינו מסתפק בפירוט חובותיו של מיופה הכוח, אלא קובע גם מנגנון המאפשר פיקוח מסוים על פעולות מיופה הכוח: דיווח ל"אדם מיודע". כך, בייפוי הכוח המתמשך על הממנה לציין אדם אחד או יותר שמיופה הכוח יצטרך לדווח להם על החלטותיו ופעולותיו בענייני הממנה, בתדירות שיקבע הממנה. "המיודע" לא יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של הממנה.

כמו כן, יכול הממנה לקבוע שמיופה הכוח יצטרך לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, ובכך להפוך את האפוטרופוס הכללי למפקח על מיופה הכוח.

ייעוץ משפטי

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון חשוב מאין כמותו, המרחיב את חירותנו לקבוע ע"י מי וכיצד ינוהלו עניינינו אם לא נוכל לעשות זאת בעצמנו.  בד בבד באמצעות מסמך זה אנו מפקיעים, למעשה, מידינו את השליטה בחלק מעניינינו לטובת אדם אחר.

לפיכך, חשוב לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך הבקיא בנושא ייפוי כוח מתמשך, שעבר הכשרה מתאימה לכך, לשם עריכת ייפוי הכוח, על-מנת להבטיח שייפוי הכוח יענה על כל התנאים הנדרשים בחוק – שרק חלקם פורטו כאן – וישרת באופן מיטבי את האינטרסים של הממנה.

תגובות

4 תגובות

 1. רחל

  היי . האם אדם דמנטי אבל שמבין מה שמסבירים ואומרים לו יוכל לחתום על יפוי כח כזה?
  האם אתם מגיעים לעשות זאת גם בבית הלקוחות?
  כמה עולה יפוי כולל(אלא אם לא צריך מלא כי יש לילך
  מה העלות לבודד ומה העלות לזוג.? כמה זמן אורך תהליך כזה?
  מליון שאלות:) תודה. רחל

  • רפאל אלמוג

   שלום רחל,
   כאשר אדם מאובחן במצב דמנטי, מן הראוי לבצע תחילה הערכת כשירות חתימה אצל רופא מומחה, שמא יוחתם אדם על מסמך כה חשוב, מבלי שהבין את משמעויותיו השונות, כנדרש על פי דין.
   התהליך כרוך לרוב בשתי פגישות. תחילה, נערכת פגישה עם הממנה, בחינת רצונותיו, ובהמשך פגישה נוספת לצורך הצגת הטיוטה וביצוע מקצה שיפורים במידת הצורך.
   על עורך הדין להיפגש בנוסף עם מיופה הכוח, על מנת לעמוד עימו על נכונותו למלא אחר התפקיד והבהרת חובותיו, מסגרת תפקידו ואופן ביצועו במידת הצורך.
   ייפוי כוח, ובכלל כל ייצוג משפטי, נעשה על פי רוב במשרדו של עורך הדין. ישנם מקרים חריגים בהם רשאי עורך הדין להיפגש עם לקוחו במקום אחר, אך כל מקרה לגופו.
   באשר לעלויות, הרי שהדבר משתנה מאדם אחד למשנהו, ותלוי בעיקר בכמות העבודה.
   בריאות והצלחה!

 2. יצחק ברטמן

  האם יפוי הכח המתמשך מתבטל מיידית ולחלוטין עם פטירת מייפה הכח ?באם לא מה הן ההוראות החוקיות המוטלות על מיופי הכח ? (מיידית ולאורך זמן)
  שאלה שניה האם טופס יפוי הכח החתום כדין במשרד עו"ד מקובל כמסמך מחייב גם בבנקים וחברות הבטוח וכל גורם משמעותי אחר במשק , או שהם יחתימו את מיופי הכח עח ניירת חדשה?
  שאלה אחרונה מה משמעות חתימה על יפוי כח מתמשך כאשר למשל בחשבון קיים שותף (עפ חתימת סעיף אריכות ימים)

  • רפאל אלמוג

   שלום יצחק,
   באשר לשאלתך הראשונה, חשוב לדעת כי במקרה שמיופה הכוח נפטר, ייפוי הכוח שהוענק לו פוקע לאלתר. כמובן, ככל שמונה מיופה כוח חליפי, הסמכויות עוברות אליו.
   באשר לשאלתך השנייה, הממנה יפרט בטופס ייפוי הכוח באילו תחומים מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו. משכך, במקרה שהממנה קובע כי מייפה הכוח ינהל את ענייניו גם בנושאים רכושיים, אזי אין צורך למלא טופס נוסף.
   באשר לשאלתך האחרונה, במידה ונחתם ייפוי כוח מתמשך, לממנה שיש בחשבונו שותפ/ה, רואים כאילו מייפה הכוח נכנס בנעלי הממנה ויש בכוחו לבצע כל פעולה בנקאית שהיה ביכולות הממנה לבצע.

   בריאות והצלחה!

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635
שלח

עדכונים

הירשם לעדכונים

תביעות סיעוד

מאמרים
פסקי דין
הלכות
תביעות
שאל בפורום
שאל בפורום

שאלות אחרונות בפורום תביעות סיעוד

 • חשש לחתום על ייפוי כוח מתמשך להוריי

  02.07.18

  שלום הוריי מעוניינים להחתים אותי על ייפוי כוח מתמשך המחייבת אותי בזקנתם להעניק להם רמת חיים גבוהה כפי שיש להם היום (לדבריהם) לרבות בית אבות יקר ועוד

  מאת: אפרת

 • אלצהיימר- הקלות במוסדות השונים.

  13.02.18

  שלום רב, אמא של אשתי לצערנו חולה אלצהיימר מזה זמן. בשל כך היא חיה אצלנו בבית (יחידת דיור) מהסיבות הידועות. היא מקבלת סיוע ממל"ל 22 שעות שבועיות. ש

  מאת: שי

 • איזה מלכודות יכולות להיות בפוליסת ביטוח סיעודי?

  24.04.17

  שלום, קניתי ביטוח סיעודי "מגן לסיעוד - פוליסה לביטוח סיעודי בדמי ביטוח קבועים" של חברת הכשרה. בעת הקניה שנעשתה בשיחת טלפון, נאמר לי שאם חלילה אהפך לס

  מאת: רחלי