אולי לא נעים להכיר בכך, אך כל אחד מאיתנו עלול להגיע למצב שבו יאבד את צלילותו או יידרדר כושרו הקוגניטיבי, גם באופן פתאומי, ועקב כך תיפגע יכולתו לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לתחומים מהותיים בחייו, כגון טיפולים רפואיים, רכוש ומגורים, מימוש זכויות כגון הגשת תביעות סיעוד, ועוד. הדבר עשוי לקרות בשל הידרדרות בריאותית בגיל מתקדם או עקב מחלה קשה או תאונה.

מטבע הדברים, היינו מעוניינים שמי שיהיה מופקד על קבלת החלטות בנוגע לחיינו בנסיבות כאלה, יהיה אדם שאנו סומכים עליו שיפעל לטובתנו וידאג לנו כראוי. עם זאת, עד לאחרונה החוק הקנה לנו רק מידה מצומצמת של השפעה על זהות האדם שימונה לנהל את עניינינו במקרה שלא נהיה כשירים לעשות זאת בעצמנו. תיקון שבחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף לפני מספר חודשים חולל שינוי דרמטי בהקשר זה.

התיקון מאפשר לכל בגיר שגילו מעל 18 לקבוע מראש, בעודו צלול וכשיר משפטית, מי יהיה האדם שיטפל בענייניו, אם וכאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו, באמצעות מנגנון שנקרא: "ייפוי כוח מתמשך". בכך, למעשה, מרחיב החוק את חירות הפרט לעצב את גורלו.

המדריך שלפניכם נועד להבהיר את עיקרי החידוש בחוק.

ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות

עד התיקון לחוק, אפוטרופסות הייתה המנגנון היחיד שבאמצעותו אדם כלשהו יכול היה לקבל סמכות לנהל את ענייניו של אדם אחר, שאינו מסוגל לטפל בענייניו בעצמו מפאת מוגבלות נפשית או שכלית, ואשר לא הותיר ייפוי כוח רפואי, כללי או נוטריוני.

רק בית המשפט מוסמך למנות אפוטרופוס ולכן קרוביו של מי שלכאורה נדרש לו אפוטרופוס, או נציג המדינה, צריכים לפנות לבית המשפט, והוא זה שמכריע אם יש למנות אפוטרופוס ומי יהיה האפוטרופוס. זהו הליך שמופעל בדיעבד, כלומר לאחר שכבר הדרדר מצבו הנפשי או הקוגניטיבי של אדם עד כדי כך שאין באפשרותו לנהל את ענייניו בעצמו ולהחליט מי ינהל אותם במקומו.

אומנם נתונה לאדם אפשרות להורות מראש מי הוא רוצה שימונה כאפוטרופוס שלו ("הנחיות מקדימות", כמשמעות מונח זה בתיקון לחוק), ובית המשפט מתחשב בהוראה כזו, אך בסופו של דבר, המינוי נעשה אחרי שהאדם נחשב לכזה שאיבד את כשרותו המשפטית, וההכרעה הסופית בנושא נתונה לבית המשפט.

לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך נערך מראש, כאשר מייפה הכוח עדיין צלול וכשיר משפטית, ובאמצעותו הוא מסמיך, לפי ראות עיניו, אדם אחר שייטול את המושכות על ענייניו, במקרה שבו לא יהיה מסוגל לדאוג להם בעצמו. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף  בנסיבות אלה, מייפה הכוח נקרא: "הממנה". זהו, למעשה, מעין מנגנון חלופי לאפוטרופסות, צופה פני עתיד, שאינו מצריך פנייה לבית המשפט או את אישורו של בית המשפט.

כמו כן, בעוד אפוטרופוס מקבל לידיו סמכויות כוללות ונרחבות לנהל את כל ענייניו של החסוי ולמעשה נכנס בנעליו באופן מלא, השימוש בייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה להגביל את היקף סמכויותיו של מיופה הכוח ולבחור רק תחומים מסוימים ולא אחרים, שבהם יהיה רשאי לפעול.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

זהות מיופה הכוח נתונה לבחירת הממנה, אך בכל זאת קובע החוק מספר תנאים בנושא.

כך, מיופה הכוח לא יכול להיות אדם שנותן תמורת תשלום שירות רפואי, סיעודי, סוציאלי או שיקומי לממנה וגם לא מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום, אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה. כמו כן, לא ניתן למנות כמיופה כוח את עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

אדם לא יכול לשמש כמיופה כוח של יותר משלושה אנשים שונים, אלא אם כן מדובר בקרוב משפחה של הממנה. לעומת זאת, הממנה יכול למנות לעצמו מיופה כוח יחיד או מספר מיופי כוח שישמשו מיופי כוח במשותף. הממנה יכול לחלק סמכויות בין מיופי הכוח במשותף או לחלופין לקבוע כי יפעלו במשותף לצורך כל דבר ועניין.

נוסף על כך, יכול הממנה לקבוע בייפוי הכוח שאדם מסוים ישמש כמחליף של מיופה הכוח שאותו מינה, אם מינויו של מיופה הכוח יפקע, מסיבה כזו או אחרת.

ייפוי כוח מתמשך

מהן סמכויות מיופה הכוח?

הממנה יכול לבחור אם להקנות למיופה הכוח סמכות לנהל את ענייני הרכוש שלו וכן את ענייניו הבריאותיים והאישיים, או רק עניינים בתחום מסוים. כמו כן, יכול הממנה להגביל את תקופת תוקפו של ייפוי הכוח או לקבוע שתוקפו אינו מוגבל בזמן.

כך, ניתן למנות מיופה כוח שיהיה מופקד רק על ניהול רכושו וכספיו של הממנה או רק על ניהול עניינים אישיים מסוימים של הממנה כגון צרכי יומיום, מגורים, עניינים חברתיים או רק על ניהול ענייניו הרפואיים של הממנה.

ישנן פעולות מסוימות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע, אלא אם כן הוסמך לכך מפורשות במסגרת ייפוי כוח מתמשך. בין פעולות אלה: מתן תרומות, מתנות והלוואות ומתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית. פעולות מסוימות אחרות, כמו למשל עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, או מתן תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על מאה אלף ש"ח, לא יוכל מיופה הכוח לבצע ללא אישור בית המשפט.

נוסף על כך, החוק מונה מספר פעולות שבשום מקרה לא יהיה מיופה הכוח מוסמך לבצע, ובהן: המרת דת, השתתפות בבחירות, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ ועריכת צוואה.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נערך על גבי טופס מיוחד שנועד לכך. על הממנה ועל מיופה הכוח לחתום על הטופס בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת אצל האפוטרופוס הכללי המסמיכה אותו לחתום על ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. מיופה הכוח יצטרך לאשר על גבי הטופס שהוא מבין את המוטל עליו מכוח ייפוי הכוח, ואילו עורך הדין יצטרך לאשר כי התרשם שהממנה ערך את ייפוי הכוח מתוך רצון והסכמה חופשית.

קיימת אפשרות לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי", המקנה למיופה הכוח סמכויות לניהול ענייניו הבריאותיים של הממנה, אך לא בעניינים אחרים. במקרה כזה, ניתן לחתום על ייפוי הכוח בפני עורך דין, העונה לתנאים שפורטו לעיל, או לחלופין בפני איש מקצוע מהתחום הטיפולי: רופא מורשה, פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך.

לאחר עריכתו, יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. ניתן להפקיד את הטופס במסירה אישית או באופן מקוון, באמצעות עורך הדין שחתם על ייפוי הכוח, ולאחר מכן לשלוח בדואר רשום את הטופס החתום המקורי.

להלן תעודת ההכשרה של עו"ד רפאל אלמוג ממשרדנו לעריכת ייפוי כוח מתמשכים:

תעודת הכשרה ייפוי כוח מתמשך

מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לפעולה כאשר הממנה חדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או לקבל החלטות בעניין זה.

הממנה יכול לפרט בייפוי הכוח באילו תנאים בדיוק ייכנס לתוקף. למשל, ניתן לקבוע כי הייפוי ייכנס לתוקף כאשר הממנה יאושפז במוסד פסיכיאטרי או כאשר פסיכיאטר יקבע שצלילותו נפגעה. אם לא נקבעו תנאים בייפוי כוח באשר לכניסתו לתוקף, יידרש מיופה הכוח להציג חוות דעת רפואית, הקובעת כי מצבו של ממנה עונה על התנאים בהם ייפוי הכוח אמור להיכנס לתוקף.

בכל מקרה, מיופה הכוח אינו רשאי להחליט באופן עצמאי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אלא עליו להודיע ל"מיודע" כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף ואז למסור הצהרה על כך לאפוטרופוס הכללי, בצירוף חוות דעת מומחה, אם ישנה כזו . ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת.

מי מפקח על מיופה הכוח?

החוק קובע, כי מיופה הכוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות ובמסירות ובתום לב למען הממנה, וכי עליו לשמוע את דעת הממנה בכל החלטה הנוגעת אליו ולהתייעץ עמו, כל עוד ניתן לברר את דעתו ורצונו של הממנה.

עם זאת, החוק אינו מסתפק בפירוט חובותיו של מיופה הכוח, אלא קובע גם מנגנון המאפשר פיקוח מסוים על פעולות מיופה הכוח: דיווח ל"אדם מיודע". כך, בייפוי הכוח המתמשך על הממנה לציין אדם אחד או יותר שמיופה הכוח יצטרך לדווח להם על החלטותיו ופעולותיו בענייני הממנה, בתדירות שיקבע הממנה. "המיודע" לא יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של הממנה.

כמו כן, יכול הממנה לקבוע שמיופה הכוח יצטרך לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, ובכך להפוך את האפוטרופוס הכללי למפקח על מיופה הכוח.

כמה זה יעלה לנו?

באשר לשכר הטרחה שעו"ד יכול לגבות מאדם המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך, הרי שהדבר אינו קבוע ותלוי במספר משתנים. כאמור, ייפוי כוח מתמשך נעשה עבור הממנה באופן אישי. על כן, היות ומדובר במסמך המותאם פרסונלית לממנה, יידרש פרק זמן שונה לעריכתו, בהתאם לדרישות והנסיבות הספציפיות של כל ממנה וממנה, ובכלל זה, נכסיו ורצונותיו.

חשוב להבין, כי במרבית המקרים, הליך של עריכת ייפוי כוח מתמשך כרוך ב – 2 פגישות לפחות ובשעות עבודה רבות של עוה"ד, למען עריכתו בצורה המיטבית עבור הממנה. ככל והדרישות והמורכבות אינם חריגים, העלות לעריכת ייפוי כוח מעין זה נעה לרוב בין 3,000 ל – 6,000 ₪ לא כולל מע"מ, אף על פי שישנם משרדים המבקשים אף סכומים גבוהים מכך. בהקשר זה, כדאי לשים לב להצעת ועדת שכר הטרחה בלשכת עורכי הדין מחודש 5/2019, לפיה שכר טרחה מינימלי  שעל עו"ד לגבות מיחיד בגין עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו 5,000 ₪ לא כולל מע"מ, בעבור ייפוי כוח מתמשך שאינו יוצא דופן.

ייעוץ משפטי

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון חשוב מאין כמותו, המרחיב את חירותנו לקבוע ע"י מי וכיצד ינוהלו עניינינו אם לא נוכל לעשות זאת בעצמנו.  בד בבד באמצעות מסמך זה אנו מפקיעים, למעשה, מידינו את השליטה בחלק מעניינינו לטובת אדם אחר.

לפיכך, חשוב לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין הבקיא בנושא ייפוי כוח מתמשך, שעבר הכשרה מתאימה לכך, לשם עריכת ייפוי הכוח, על-מנת להבטיח שייפוי הכוח יענה על כל התנאים הנדרשים בחוק – שרק חלקם פורטו כאן – וישרת באופן מיטבי את האינטרסים של הממנה.

שאלות נפוצות

למה נועד ייפוי כוח מתמשך?

מדובר בכלי חדשני, המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר לקבוע, מבעוד מועד, מי ידאג לענייניו האישיים, הגופניים או הממוניים כשהוא לא יוכל לעשות כן עקב איבוד צלילותו או כושרו הקוגניטיבי.

מה ניתן לכלול במסגרת ייפוי הכוח?

כל החלטה חוקית, בעניינים אישיים ורכושיים, בו מייפה הכוח מעוניין כי יחליטו במקומו כאשר ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, לרבות ענייני רפואה, מגורים, תעסוקה, רכוש – ודרכי הפעולה לעשות כן.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ההליך חייב להיערך ע"י עו"ד אשר עבר הכשרה ייעודית והוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי. אולם, ייפוי כוח רפואי יכול להיערך על ידי בעל מקצוע - רופא מורשה, עו"ס, פסיכולוג, אח או אחות.

מתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף לפי ההוראות שנקבעו במסגרתו לעניין זה, ובהיעדר הוראות מיוחדות לעניין זה, כשיש חוות דעת של רופא מומחה המעידה על אי יכולתו של הממנה לקבל החלטות מדעת.

את מי ניתן למנות כמיופה כוח?

כל אדם כשיר מגיל 18 ומעלה, בהתאם לרצונו של הממנה. יצוין כי ניתן למנות אף למעלה מאדם אחד, ולקבוע באשר לכל ממונה סמכויות והוראות שונות.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות?

מדובר בשני הסדרים שונים עם הבדלים רבים, אולם עיקר ההבדל הוא שבניגוד לאפוטרופסות, בייפוי כוח מתמשך אדם יכול לקבוע מבעוד מועד את זהות הגורם המטפל, זה שיהיה אמון על החלטות רפואיות וממוניות.

מה עלותו של ייפוי כוח מתמשך?

הדבר תלוי בדרישותיו של הממנה המשפיעות על היקף העבודה הנדרש למען עריכת ייפוי הכוח. המחיר הממוצע בשוק הינו כ – 4,000 ₪ לא כולל מע"מ.

תגובות

12 תגובות

 1. רחל

  היי . האם אדם דמנטי אבל שמבין מה שמסבירים ואומרים לו יוכל לחתום על יפוי כח כזה?
  האם אתם מגיעים לעשות זאת גם בבית הלקוחות?
  כמה עולה יפוי כולל(אלא אם לא צריך מלא כי יש לילך
  מה העלות לבודד ומה העלות לזוג.? כמה זמן אורך תהליך כזה?
  מליון שאלות:) תודה. רחל

  • רפאל אלמוג

   שלום רחל,
   כאשר אדם מאובחן במצב דמנטי, מן הראוי לבצע תחילה הערכת כשירות חתימה אצל רופא מומחה, שמא יוחתם אדם על מסמך כה חשוב, מבלי שהבין את משמעויותיו השונות, כנדרש על פי דין.
   התהליך כרוך לרוב בשתי פגישות. תחילה, נערכת פגישה עם הממנה, בחינת רצונותיו, ובהמשך פגישה נוספת לצורך הצגת הטיוטה וביצוע מקצה שיפורים במידת הצורך.
   על עורך הדין להיפגש בנוסף עם מיופה הכוח, על מנת לעמוד עימו על נכונותו למלא אחר התפקיד והבהרת חובותיו, מסגרת תפקידו ואופן ביצועו במידת הצורך.
   ייפוי כוח, ובכלל כל ייצוג משפטי, נעשה על פי רוב במשרדו של עורך הדין. ישנם מקרים חריגים בהם רשאי עורך הדין להיפגש עם לקוחו במקום אחר, אך כל מקרה לגופו.
   באשר לעלויות, הרי שהדבר משתנה מאדם אחד למשנהו, ותלוי בעיקר בכמות העבודה.
   בריאות והצלחה!

 2. יצחק ברטמן

  האם יפוי הכח המתמשך מתבטל מיידית ולחלוטין עם פטירת מייפה הכח ?באם לא מה הן ההוראות החוקיות המוטלות על מיופי הכח ? (מיידית ולאורך זמן)
  שאלה שניה האם טופס יפוי הכח החתום כדין במשרד עו"ד מקובל כמסמך מחייב גם בבנקים וחברות הבטוח וכל גורם משמעותי אחר במשק , או שהם יחתימו את מיופי הכח עח ניירת חדשה?
  שאלה אחרונה מה משמעות חתימה על יפוי כח מתמשך כאשר למשל בחשבון קיים שותף (עפ חתימת סעיף אריכות ימים)

  • רפאל אלמוג

   שלום יצחק,
   באשר לשאלתך הראשונה, חשוב לדעת כי במקרה שמיופה הכוח נפטר, ייפוי הכוח שהוענק לו פוקע לאלתר. כמובן, ככל שמונה מיופה כוח חליפי, הסמכויות עוברות אליו.
   באשר לשאלתך השנייה, הממנה יפרט בטופס ייפוי הכוח באילו תחומים מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו. משכך, במקרה שהממנה קובע כי מייפה הכוח ינהל את ענייניו גם בנושאים רכושיים, אזי אין צורך למלא טופס נוסף.
   באשר לשאלתך האחרונה, במידה ונחתם ייפוי כוח מתמשך, לממנה שיש בחשבונו שותפ/ה, רואים כאילו מייפה הכוח נכנס בנעלי הממנה ויש בכוחו לבצע כל פעולה בנקאית שהיה ביכולות הממנה לבצע.

   בריאות והצלחה!

 3. סיגל

  שלום, אם אני רוצה להימנע מלערוך אפוטרופוס גוף בעתיד לאימי, כעת היא סיעודית אולם צלולה לחלוטין, הבנתי שיש ייפוי כוח רפואי מתמשך ( איפה ניתן להוריד מסמך זה? והיכן מפקידים את המסמך החתום?) , נוסף על כך במשרד הבריאות יש הנחיות רפואיות מקדימות , איזה מהשניים יש למלא כדי להימנע בעתיד מאפוטרופוס , ומה השוני בין שניהם?

  • רפאל אלמוג

   סיגל היקרה, אין טופס ייפוי כוח סטנסיל שניתן להורדה ולחתימה. יש לערוך ייפוי כוח למול גורם מקצועי מוסמך (ראי המאמר לעיל) ולהגישו לאפוטרופוס. בהצלחה.

 4. רמי

  רפאל אלמוג, ברכותי על ההסמכה שקיבלת, אכן שירות חשוב שיסייע לחלק מהאוכלוסיה בהתנהלות היומית. לדעתי חבל שאתה מתחמק באלגנטיות מלציין טווח של מחירים לשירות הזה.. לא מזמן היה מבצע של עריכת צוואה ואז דובר על מחיר של 1500 ש"ח לעריכת צוואה. ברור שיש אנשים שאחרי 20 דקות אפשר יהיה להחתים אותם ולסיים את העניין ולעומתם יהיו אנשים שצריך יהיה לתרגם להם כל שאלה שלך ולתרגם לך כל תשובה שלהם וזה יקח 3 שעות אבל בכל זאת אם אתה רוצה לקדם את העניין אנשים רוצים לדעת סדר גודל של עלות.

  • רפאל אלמוג

   רמי היקר, אין כאן עניין של "התחמקות". אנו לא נוהגים לפרסם מחיר, משום שיש לבחון כל מקרה לגופו. בהתאם אנו מעניקים הצעת שכר טרחה. אם תרצה שנבחן את עניינך, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר ונתייחס במלוא הרצינות. בהחלט ישנם מקרים בהם הליך עריכת ייפוי הכוח מהיר יותר, ואנו נוטים להתחשב בעניין זה. אך ישנם מקרים בהם ההליך אורך זמן רב יותר, ונדרשת תשומת לב רבה יותר, למשל כאשר ישנה התייחסות פרטנית לנכסים, וכן לבקשות ביחס לטיפול עתידי. אך, ככלל מדובר בהליך אשר כרוך בשתי פגישות לפחות, והמשך טיפול למול האפוטרופוס הכללי. בריאות והצלחה.

 5. אתי הלפרין

  האם חתימה על יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר שנחתם כמובן אצל עו"ד, משמש כמו יפוי כח מתמשך.

  תודה!

  • רפאל אלמוג

   לא. ישנם הבדלים משמעותיים בין שני ייפוי הכוח, ובכלל זה בתקופה, במועד הכניסה לתוקף, בכלליים הייחודיים שמוטלים על מיופה הכוח, באפשרויות הפיקוח ועוד.

 6. חיים

  שלום רב,
  מה נדרש על מנת לעשות יפוי כח מתמשך עבור ההורים שלי, האם צריך להביא איזה אישור רפואי או שהעו"ד עושה את זה לבד תוך התרשמות בשיחה?
  האם ניתן לעשות את זה בעידן הקורונה מבלי לצאת מהבית?

  תודה
  חיים

  • רפאל אלמוג

   חיים שלום,

   על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך, על הוריך לפנות לעו"ד אשר קיבל את ההסמכה לעסוק בכך.
   במרבית המקרים, ככל ואין חשש שמי מהמבקשים הינו דמנטי, אין צורך במסמכים רפואיים. רק במקרה והתעורר בליבו של עורך הדין ספק בדבר מסוגלות האדם המבקש לערוך ייפוי כוח לחתום, קרי להבין בנושאים הנוגעים לייפוי הכוח, נדרשת קבלת הערכת מומחה בדבר כשירותו.
   ע"פ ההחניות החדשות, בימים אלו, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך ללא יציאה מהבית, בעזרת אימות חתימה בוידאו. כמובן בחלוף המשבר, ובמועדים שיקבעו על פי הרשויות, תידרש חתימה נוספת במשרדנו.
   משרדנו ערוך להעניק שירות זה.
   הנך מוזמן להשאיר פרטיך ועו"ד יחזור אליך בהקדם.
   בריאות והצלחה.

   בברכה,
   רפאל אלמוג, עו"ד

תיאום פגישת ייעוץ

רחוב התע"ש 3 א', רמת גן, 5251245
טלפון: 03-6916637
פקס: 03-6916635  עדכונים   תביעות סיעוד

   מאמרים
   פסקי דין
   הלכות
   תביעות
   שאל בפורום
   שאל בפורום

   שאלות אחרונות בפורום תביעות סיעוד

   • עובד זר

    13.09.21

    האם ניתן לשנות מעמד של עובד שהגיע לארץ כתייר ומאז נשאר בארץ לעובד סיעוד חוקי שיטפל במטופל שיש לו רישיון להעסקת עובד זר. האם נכון שלאור המצוקה וחוסר הא

    מאת: יוסה ירמיהו

   • הזכות לבקשת מסמכים של אדם שנפטר לצורך תביעה

    27.04.21

    לצורך הגשת תביעת סיעוד, אנו זקוקים למסמכים, ולכן עלינו לפנות לקופת חולים של הנפטר שהיה מבוטח בביטוח סיעודי מטעם קופת החולים שנים רבות. בתקופת הסיעוד ש

    מאת: מיכל

   • טופס ויתור סודיות רפואית לביטוח לאומי

    09.03.21

    שלום רב! הקשבתי להרצאה של עו"ד רפאל אלמוג בזום על זכויות חולי דמנציה. לצערי לא כולה. תודה רבה! רואים שהוא אדם עם המון נתינה ורחב לב בהרצאה הוא צ

    מאת: ענבר ב